Apie EPE

EPE - Elektroninės pripažinimo erdvės informacinė sistema.

EPE tikslas – informacinių technologijų priemonėmis teikti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) paslaugas, susijusias su užsienyje įgytomis kvalifikacijomis ir jų pripažinimu, kaupti, sisteminti ir viešinti susijusius duomenis.

EPE elektroniniu būdu teikiamos šios paslaugos:

EPE sukurta SKVC įgyvendinant projektą „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS2)“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.3.2-ESFA-V-710 ,,Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas“.

Teisės aktai, reglamentuojantys EPE IS: https://registrai.lt/management/objects/view/10410